Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka

Historie programu

HISTORIE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAČÍT SPOLU V ČR

Vzdělávací program Začít spolu ( v mezinárodním označení Step by Step) je v České republice realizován od roku 1994. V současné době je raalizován ve více než 30 zemích světa (zejména střední, jihovýchodní a východní Evropy).

Program je zaštítěn mezinárodní asociací ISSA1 (International Step by Step Association).

 

Jednou ze základních idejí programu bylo podpořit v těchto zemích rozvoj pluralitních společností fungujících na základě demokratických principů; umožnit dětem zažít výchovu a vzdělávání, které by byly v souladu s demokratickými principy, respektovaly jejich osobnost, vedly je ke kritickému myšlení a zodpovědnému jednání.

Finanční a metodickou podporu při zavádění programu do vzdělávacích systémů jednotlivých zemí (zejména v počátečních letech) poskytla síť Sorosových nadací (Open Society Funds) společně s neziskovou organizací Children´s Resources International Washington, D.C., která ve spolupráci s dalšími odborníky tento modelový program pro výchovu a vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku s názvem Step by Step zpracovala.

 

1994

Zástupci nadace Open Society Found Praha ve spolupráci s Magistráty či obecními úřady jednotlivých měst oslovili ředitelky MŠ a nabídli jim možnost realizovat vzdělávací program Začít spolu (ZaS) ve svých třídách.

 

Školky získaly jednak finanční zdroje pro vybavení tříd, ale především každá učitelka a ředitelka prošla pravidelným a systematickým vzděláváním, získala praktické dovednosti, zkušenosti a informace jak ve své třídě (v podstatě v nově vytvořeném prostředí) aplikovat pedagogické přístupy orientované na dítě, které budou umožňovat:

 

  • individuální přístup k dítěti

  • partnerství rodiny, školy i širší společnosti/ komunity v oblasti výchovy a vzdělávání

  • inkluzi dětí se speciálními potřebami ( dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami učení i děti s postižením, dětí z různých etnických menšin)

 

V tomto roce začal být program implementován v 10-ti MŠ v celé ČR (Praha, Plzeň, Český Krumlov, Karviná, Rokycany, Frýdek -Místek, Brno,…)

 

Velkou pomocí na počátku bylo, že každá MŠ měla člověka tzv. rodinného koordinátora, který byl prostředníkem mezi rodinou a MŠ, pomáhal s aktivním zapojením rodičů do života školky i mimo ni, inicioval vznik rodičovských rad a občanských sdružení při MŠ, navštěvoval děti a jejich rodiny přímo v jejich domovech a ve spolupráci s rodiči organizoval akce nebo různé aktivity v MŠ (karnevaly, zahradní slavnosti, Chlapský den, táboráky,….). Tak se naprosto přirozeně mohly do aktivit školky zapojit i další rodiny (s dětmi školního věku, s dětmi 0-3, matky na mateřské dovolené,…), které žily na často anonymních sídlištích, v blízkosti místa MŠ a které uvítaly příležitost zapojit se/ účastnit se mimoškolkových/ komunitních aktivit.

 

V některých MŠ dodnes funguje tzv. rodičovská místnost, kde se mohou rodiče setkat se sebou navzájem, s učitelem, mohou si uvařit kávu čaj, mají k dispozici odbornou literaturu, půjčovnu her a hraček…

Další změna byla v dosavadní práci MŠ byla, že kromě učitele byl na třídě ještě asistent/ asistentka. Ten společně s učitelem plánoval činnosti pro děti do tříd, pomáhal s prací ve skupinách, s přípravou pomůcek, s výběrem vhodné literatury apod.

 

Z toho důvodu bylo vzdělávání na počátku hlavně zaměřeno na týmovou spolupráci, spolupráci s rodinou a komunitou a vytváření podnětného prostředí ve třídě.

Bylo to hodně nových věcí, postojů, zkušeností a změn, kterými si učitelky, ředitelé, asistenti i rodiče, na začátku prošli. Někteří tento styl práce uvítali a nadchli se pro něj, někteří se rozhodli vrátit k osvědčenému, původnímu stylu práce a viděli své místo jinde.

 

1996

V této době vznikla potřeba návaznosti vzdělávacího programu Začít spolu na ZŠ, aby děti, které navštěvovaly MŠ Začít spolu, mohly plynule navázat a přejít do školy se stejným programem, a pokračovat tak ve "stejném“ duchu". Tuto potřebu iniciovali především rodiče dětí, kteří měli pozitivní zkušenost se vzdělávacím programem Začít spolu a tím co přináší a učitelé a ředitelé, kteří si ověřili, že tento způsob práce a učení jim a především dětem vyhovuje, že práce má smysl a jsou vidět i reálné pokroky dětí.

 

Do programu Začít spolu se od září 1996 zapojilo 9 základních škol/ 14 tříd.Učitelé budoucích prvňáků se poprvé sešli na letní škole Začít spolu, kde si prošli týdenním intenzivním kurzem zaměřeným na filozofii programu ZaS a především na nové metody a formy práce.

Letní škole předcházela užší spolupráce MŠ a ZŠ, kdy učitelé budoucích prvňáků v období květen-červen několikrát navštívili MŠ a seznámili se s dětmi a jejich rodiči.

 

Učitelé ZŠ byli v průběhu celého roku systematicky vzděláváni, měli možnost konzultací, diskutovat o problémech, úspěších, nejistotách, byla jim poskytována zpětná vazba na jejich práci přímo ve třídách.

Vzdělávací program ZaS byl od začátku monitorován a evaluován týmem koordinátorů OSF (Open Society Found), kteří se podíleli i na jeho další imlementaci do dalších mateřských a základních škol.

 

1997

V roce 1997 byla navázána užší spolupráce s několika vysokými školami v České republice. Spolupráce probíhala zejména formou implementace prvků programu Začít spolu na vybraných katedrách, promítala se do přípravy studentů učitelství a smluvní praxe studentů ve školách s programem Začít spolu.

Studenti na Pedagogických fakultách byli v rámci přednášek a seminářů seznamováni se strategiemi a dovednostmi potřebnými pro realizaci vzdělávacího programu Začít spolu.

1997-2001

V těchto letech byl realizován nezávislým týmem odborníků rozsáhlý dlouhodobý psychologický výzkum Vliv vzdělávacího programu Začít spolu na vývoj psychosociálních kompetencí dětí v MŠ 1997/98-2000/01, který mapoval následující oblasti a zpracovával odpovědi na otázky:

 

  • Jsou výsledky dětí z programu ZaS srovnatelné s výsledky dětí z běžných škol?

  • Jsou tyto děti schopné pokračovat ve svém vzdělávání na běžné škole bez problémů?

  • Nemají děti učící se podle programu ZaS problémy při přestupu z I. na II. stupeň

 

Výzkum začal u dětí v MŠ a tým odborníků sledoval jejich vývoj až do školy základní (ať už dítě pokračovalo na ZŠ s programem ZaS či přešlo na školu s jiným programem)

Výsledky tohoto výzkumu jsou k dispozici na www.sbscr.cz

 

Postupem času, kdy si učitelé ověřili přístupy pedagogiky orientované na dítě v praxi, „našli se v programu ZaS“ a měli spoustu vlastních nápadů a zkušeností, nastala doba pro to, aby se i oni stali učiteli - lektory dospělých.

V průběhu 1,5 roku učitelé prošli systematickým vzděláváním. Semináře byly vedeny interaktivní formou a učitelé zde získali praktické dovednosti a lektorské zkušenosti pro vzdělávání dospělých.

Získané zkušenosti mohli záhy využít při přípravě, organizaci a realizaci letních škol, které probíhaly zpravidla v průběhu letních prázdnin. Někteří začali realizovat semináře na svých školách pro učitele- kolegy, někteří lektoři nabídli semináře Začít spolu ve spolupráci s Pedagogickými centry v regionech.

 

Na většině škol, která realizovaly vzdělávací program začít spolu od začátku (od r. 1994) a měly již praktické zkušenosti s realizací programu ZaS ve své třídě a s dalším vzděláváním učitelů, rodičů, apod. vznikla tzv. tréninková centra (TC) vzdělávacího programu Začít spolu. Ta nabízela a poskytovala:

 

  • další vzdělávání učitelů (základní nebo prohlubovací semináře Začít spolu, workshopy, letní školy, pro učitele, studenty, rodiče, atp. a to vše interaktivní formou)

 

  • servis a služby (školám, které se zajímají o vzdělávací program Začít spolu, ale potřebují více informací a dovedností. TC poskytovala služby ať už formou konzultací, návštěv či seminářů , které vycházely z potřeb dané školy. Učitel/lektor také zpravidla pomáhal a “vedl” (poskytoval zpětnou vazbu, konzultoval zvolené postupy apod.) začínajícího učitele ve vzdělávacím programu Začít spolu.

 

  • praxi studentům (zapojení studentů do výuky jako asistentů učitele, spolupráce s PF, SPgŠ, konzultace, vedení diplomových prací)

 

V roce 1999 skončila finanční podpora škol a ty si hledaly peníze z dalších zdrojů. Některé obecní úřady či magistráty se rozhodly i nadále financovat asistenty na školách, některé školy získaly finanční pomoc od rodičů, někde využili pro roli asistenta civilní služby či rodičů-dobrovolníků, jinde byli asistenty na třídě studenti PF v rámci své dlouhodobé praxe, některé třídy musely fungovat bez asistentů.

To bylo přesně v souladu s vizí Sorosovych nadaci, které poskytly velkou finanční a metodologickou pomoc na začátku projektu ( pro rozvoj a implementaci programu ZaS podporujícího demokratické přístupy ke vzdělávání). Na zúčastněných subjektech pak bylo, zda pro svoji další činnost najdou peníze z dalších zdrojů, nadací, rozpočtů měst apod.

 

Vzdělávací program Začít spolu se v této době také osamostatnil od velké nadace OSF a společně s programy Internetové centrum a Poryv se sloučil v Otevřenou společnost o.p.s.

I v této době se uskutečnilo množství seminářů a dílen Začít spolu, letní školy. Koordinátoři i nadále navštěvovali učitelé v jejich třídách a poskytovali jim zpětnou vazbu na jejich práci, apod.

 

2000

V roce 2000 došlo k dalšímu osamostatnění programu. V tomto roce vzniklo občanské sdružení Step by Step ČR,o.s., které kromě programu ZaS realizovalo I řadu multikulturních projektů (např.Reintegrace romských žáků do základního proudu vzdělávání, Dělání pro vzdělání, Asistent pedagoga, Kukadla -Jakhora, Rovné příležitosti v pedagogické praxi, Prací za integrací a projekty Škola, muzea a galerie na společné cestě, PeriSCop, Publikace na webu a další.).

 

2001-2002

V roce 2002 byl fakticky zakončen projekt Začít spolu pro MŠ a ZŠ (ve smyslu přímého metodického vedení ze strany SbS ČR, o.s.).

Step by Step I nadále pořádalo vzdělávací kurzy a letní školy Začít spolu, kterých se zúčastnila řada učitelů z různých škol. O “přenosu” vzdělávacího programu Začít spolu do praxe tříd, ale již nemáme podrobný přehled. Někteří učitelé uplatňují ve své výuce jen některé principy vzdělávacího programu ZaS, jiní zavádí inovativní prvky do výuky postupně apod.

 

2003

V srpnu 2003 vyšly v nakladatelství Portál knihy Vzdělávací program Začít spolu pro I. stupeň ZŠ autorek Věry Krejčové a Jany Kargerové a Vzdělávací program Začít spolu pro předškolní vzdělávání autorek Juliany Gardošové a Lenky Dujkové.

Tyto publikace shrnují jednak teoretická východiska vzdělávacího programu Začít spolu a zkušenosti úspěšně ověřené v praxi českých škol , uvádí i konkrétní náměty do výuky pro učitele mateřských a základních škol ( i s ohledem na Rámcový vzdělávací plán).

 

V nakladatelství STROM vyšla v dubnu 2003 kniha Učím s radostí. Tato kniha vznikla ve spolupráci Step by Step ČR a o.s. Kritické myšlení a mapuje zkušenosti, nápady a realizované projekty učitelů obou programů (především na II.stupni ZŠ)

Kniha Pozor, děti! autorky Evy Lukavské vyšla v listopadu 2003 v nakladatelství Aleš Čeněk a seznamuje čtenáře s jednou z variant vyučování orientovaného na dítě praktikované v české škole (Začít spolu)

 

V průběhu roku 2003 vycházely v pravidelné příloze Učitelských listů informace o Začít spolu a ukázky z práce jednotlivých škol, učitelů, dětí.

 

2004-2006

Byly uvedeny do praxe Mezinárodní pedagogické ISSA standardy kvality pedagogické práce.

Ty mají mezinárodní platnost a jsou aplikovány ve všech 29 zemí, kde je program realizován.

Smyslem těchto standardů bylo ujednotit základní znalosti, dovednosti a postoje a výukové metody učitelů/ učitelek, kteří pracují podle filozofie a principů vzdělávacího programu Začít spolu.

Standardy slouží jednak jako nástroj pro sebeevaluaci učitelů/ učitelek (pokud chtějí mít jistotu, že pracují podle principů programu Začít spolu) a také mají motivovat učitele, kteří usilují o zlepšení svých pedagogických postupů, k dalším možnostem profesního rozvoje.

Step by Step ČR, o.s. zajišťuje učitelům dvě základní roviny podpory, které vedou ke zkvalitnění jejich práce.

Jedna rovina je systematická a dlouhodobá a vyžaduje od učitele práci na svém profesním rozvoji, naplnění Mezinárodních ISSA standardů pedagogické práce a splnění dosti náročných podmínek pro to, aby mohl získat mezinárodní certifikát Ocenění kvality pedagogické práce.

Druhá rovina nabízí jednorázovou podporu učiteli, který se rozhodne ověřit si kvalitu a úspěšnost svých vzdělávacích postupů (na základě jasných a měřitelných ukazatelů pomocí Standardů).

Do této doby prošlo certifikačním procesem, splnilo všechny podmínky a získalo mezinárodní certifikát 14 učitelek MŠ a ZŠ.

 

2005-2007

Podpora škol zejména při tvorbě, realizaci a vyhodnocování školního vzdělávacího programu. Dlouhodobé a systematické vzdělávání celých školních týmů s ohledem na vytvoření ŠVP a jeho úspěšnou realizaci v praxi.

 

2008

Specializační studium pro mentory, které SbS ČR, o.s. realizovalo pod zástitou International Step by Step Association.

Ucelené vzdělávání zaměřené na mentoring jako efektivní metodu podpory učitele a zvyšování kvality jeho práce.

2009

15 let vzdělávacího programu Začít spolu v ČR.

 

 

1 ISSA

Mezinárodní nevládní členská organizace, která byla založena s cílem podporovat demokratické principy a posilovat zapojení rodičů a komunity do vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku (3-11 let). www.issa.nl

 

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596