Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka

Podpora romských organizací

 

Podpora romských organizací - Partnership with ECP

Projekt je obecně zaměřen na podporu rozvoje v raném dětství a to prostřednictvím podpory a rozvoje rodičovské důvěry.

 

Zapojené NNO, v nichž podpora probíhá:

Střep - Praha

Nová škola - Karlovarský kraj

IQ Roma servis - Brno

CENTROM - Ostrava

Jekhetane - Ostrava

Vzájemné soužití - Ostrava

 

Role (cíle) SbS ČR v projektu:

- podpora pedagogických kompetencí pracovníků těchto organizací, kteří se věnují práci s předškolními dětmi prostřednictvím níže uvedených aktivit seznámením s metodikou Začít spolu a pomocí ISSA standardů (Kompetentní učitel 21.století).

- podpora rodičů (zejména těch aktivních) v komunitách, ve kterých výše uvedené organizace působí v jejich rodičovských kompetencích

- podpora „učící se komunity"

- podpora spolupráce zapojených organizací

 

Aktivity projektu:

1. Baterie na sebe navazujících školení zaměřených na pedagogické metody/dovednosti při práci s dětmi 4-6 let. Konkrétní obsahy jednotlivých školení budou vychází z reálných potřeb pracovníků jednotlivých organizací.

Cílová skupina: pracovníci dětských center/klubů romských organizací, terénní pracovníci organizací

Termín: červen 2013 - listopad 2013

Místo: Praha a Ostrava

 

A nad jakými témata jsme se scházeli, společně přemýšleli a diskutovali?

 

První setkání : Představení vlastní práce účastníků a vyladění očekávání od seminářů a podpory SbS ČR

Bylo zaměřeno na:

- vzájemné seznámení se a představení práce jednotlivých organizací účastníkům a lektorům,

- vyladění očekávání zapojených účastníků od seminářů,

-  zamyšlení nad způsoby komunikace, které lidé používají

-  vyzkoušení aktivit využitelných v praxi účastníků

Druhé setkání - téma: Podnětné prostředí

Cíl semináře:

- seznámit se s tvorbou pravidel pro společné soužití ve skupině, ujasnění si důležitosti pravidel pro pohodu ve skupině dětí a dospělých

- porozumět důležitosti přípravy prostředí a strukturu dne dle potřeb a ku prospěchu dětí

- získat vědomosti a dovednosti při tvorbě podnětného prostředí a materiálního vybavení na modelových situacích.

Třetí setkání - téma: Integrované učení a tematické plánování

Cíl semináře:

- seznámit se s důležitostí integrovaného vzdělávání hrou

- vyzkoušet si rozvíjení více schopností a dovedností v jedné činnosti, vyzkoušet si v praxi celostní učení a jeho výhody

- vypracovat tematický plán pro skupinu dětí dle požadavků podnětného prostředí

Čtvrté setkání - téma: Individualizace aneb Jak dobře porozumět dítěti

Cíl semináře:

- seznámit se s novými pohledy na inteligenci člověka - Gardnerova teorie mnohočetných inteligencí

- vyzkoušet si techniky pozorování s jazykem popisným

- seznámit se a prakticky si vyzkoušet metody a činnosti podporující individualizaci

Páté setkání - téma: Spolupráce v komunitě

Cíl semináře:

- probrat různé možnosti, jak navazovat kontakty s rodinou a spolupracovat s ní, využívat konkrétních potřeb rodin a vnímat spolupráci s rodinou jako partnerství

- pojmenovat  přínos rozšířené spolupráci pro rodiči z hlediska efektivity výchovně vzdělávacího procesu

- vytvořit seznam návrhů pro spolupráci a zapojení rodičů, mateřské školy/centra/skupiny, komunity

 

 

2. Následná mentorská podpora v jednotlivých organizacích dle potřeby a zakázek organizací v práci s dětmi/rodinami ve věku 0-6 let - v naší kompetenci je podpora rozvoje pedagogických kompetencí, nikoli rozvoj sociální práce.

 

Cílová skupina: pracovníci dětských center/klubů romských organizací, terénní pracovníci, aktivní rodiče, kteří s kluby/centry spolupracují.

Nepůjde pouze o klasický mentoring, ale spíš o směs mentoringu, supervizí a konzultací, videotréninku k práci s dětmi/rodinami 0-6 let na základě konkrétních zakázek v jednotlivých organizacích.

 

Předpokládáme:

4x 4hod podpory pro každého účastníka školení

4x 2 hod podpory pro aktivní rodiče

 

Jak vypadá podpora ze strany mentora:

 

-  mentor uskuteční 4 návštěvy přímo v zařízení/školičce (1 návštěva odpovídá 4 hodinám).

Mentorská podpora zahrnuje:

- pozorování podporovaného (mentee) při práci v zařízení/školičče

- společné plánování mentora s menteem - vytvoření individuálního plánu rozvoje mentee, stanovení cílů a indikátorů úspěchu, volba vzdělávacích postupů a metod, časové rozvržení, apod

- analýzu míry úspěšnosti mentee na základě stanovených cílů a kritérií

- aplikaci informací získaných v průběhu seminářů i v dalším vzdělávání na základě zakázky

 

Součástí mentorské podpory mohou být i průběžné konzultace mentee s mentorem (emailem či skypem). Mentor může podporovaného podle jeho individuálních potřeb nasměrovat na další vzdělávání, které ho podpoří v dalším rozvoji s ohledem na stanovené cíle.

Termín: listopad 2013 -> červen 2014

Místo: sídla/pobočky zapojených organizací

 

3. Tématická setkání (besedy) aktivních rodičů v zapojených organizacích - podpora rozvoje  „učící se  komunity" na základě potřeb a požadavků organizací/rodičů, témata budou zaměřena pedagogicky a podporu rozvoje komunikace

Termín: leden 2014 -> červen 2014

Místo: sídla/pobočky zapojených organizací

 

V případě zájmu ze strany organizací můžeme zajistit návštěvy v zajímavých pedagogických zařízeních (MŠ, ZŠ pracující v programu Začít spolu, věnující se inkluzivnímu vzdělávání) s cílem načerpat inspiraci, zkušenosti a navázat kontakty.

 

 

4. Úprava materiálu „Rodičovství s důvěrou (PWC)" dle potřeb zapojených organizací, příprava a vyškolení lektorů  v PWC

V prosinci 2013 proběhl workshop, kterého se zúčastnili zástupci zapojených organizací, donátora i SbS ČR. Hlavním cílem bylo vydefinování si potřeb úprav materiálu PWC, který bude využitelný k pomoci rodičům v tom, jak lépe porozumět svým dětem a jak je co nejúčinněji rozvíjet (od narození po předškolní věk), aby byly dobře připraveny na vstup do školy.

Termín úpravy materiálu: prosinec 2013 -> leden 2014

Termín školení lektorů: bude upřesněno, duben 2014

Místo školení lektorů: bude upřesněno

 

 

5. Školení rodičů v PWC

Po vyškolení lektorů budou s materiálem seznámeni i aktivní rodiče v zapojených komunitách.

Termíny školení rodičů: budou upřesněny

Místo: sídla/pobočky zapojených organizací

 

 

V případě zájmu o další informace k projektu kontaktujte projektovou koordinátorku na některém z níže uvedených kontaktů:

 

 

Lenka Vyčichlová

 

tel.: 774 380 123

email: lenka.vycichlova@sbscr.cz

Step by Step ČR, o.p.s.

Bubenská 1

170 00  Praha 7

 

 

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596