Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka

Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA

Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA [1]

Tento dokument popisuje žádoucí kvalitu dobré práce učitele v souladu s nejnovějšími  mezinárodními pedagogicko-didaktickými trendy. Funguje současně jako rámec, nástroj, vodítko účinného vykonávání profese, udržování a cíleného rozvoje kvality práce učitele, nástroje profesního seberozvoje, sebereflexe a sebehodnocení, v některých školách přejímá roli obecně platného vymezení kvality práce učitele, tedy roli zatím u nás neexistujícího národního standardu kvality práce učitele. Je to možné proto, že většinově obsahuje a akcentuje základní pedagogické, výchovné a didaktické požadavky na kvalitu učitelovy práce.

Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA je vymezen následujícími oblastmi výchovně vzdělávacího procesu:

  • Komunikace
  • Rodina a komunita
  • Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty
  • Plánování a hodnocení
  • Výchovně vzdělávací strategie ukázka
  • Učební prostředí
  • Profesní rozvoj

Každá oblast obsahuje několik kriterií, která jsou dále specifikována pozorovatelnými indikátory. Indikátory doplňuje rámec jejich obsahové náplně, který rozvádí smysl a význam jednotlivých indikátorů, dále přináší také praktické příklady, kterými lze indikátory naplňovat.

Hlavním smyslem tohoto dokumentu je umožnit učiteli snáze a průběžně vyhodnocovat svoji práci podle jasně daných kritérií, získat konkrétní a jasnou zpětnou vazbu o oblasti, která ho v jeho dalším profesním rozvoji aktuálně zajímá a umožnit mu samostatně či s podporou plánovat další kroky a postupy, které povedou ke zvýšení kvality jeho práce.

Tento dokument byl v srpnu vydán jako publikace (existuje tedy ve fyzické podobě, dále se připravuje jeho elektronická verze, která bude k dispozici na webových stránkách Step by Step ČR (www.sbscr.cz) a bude postupně aktualizována a doplňována o materiály charakteru dalších teoretických zdrojů, pracovních materiálů a krátkých videoukázek ze tříd. Jak již bylo výše uvedeno, materiál vymezuje obsah a kvalitu práce učitele v souladu s moderními pedagogickými postoji, metodami, poznatky a trendy. Důležitou informací je sdělení, že dokument nebyl vymezen pouze pro zařízení využívající vzdělávací program Začít spolu, ale jako materiál reflektují moderní a inovátorské pedagogické přístupy, čímž se tento dokument stává universálním; dále má také široké spektrum využití, ať již v denní práci učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupně základních škol, tak pro práci mentorů a vysokoškolských pedagogů (vedoucích pedagogických praxí) atd.

Pro vzdělávací program Začít spolu jsou tyto požadavky na práci učitele jasným vymezením kvality, ve kterém se chceme nadále pohybovat.

Pozn.Dokument Kompetentní učitel 21. století byl v roce 2011 upraven týmem odborníků a učitelů, kteří se podílejí na implementaci a realizaci programu Začít spolu na různých úrovních tak, aby odpovídal kontextu českého vzdělávacího prostředí s důrazem na předškolní a primární pedagogiku.

 

Dokument Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA si můžete objednat na adrese: Step by Step ČR, o.s., Bubenská 1477/1, Praha 7, 170 00, na  info@sbscr.cz nebo přímo zde.  Cena dokumentu je 120 Kč + poštovné.

 

Zájemcům nabízíme i praktické semináře DOBRÝ UČITEL - vymezení kvality práce učitele jako jedné z podmínek pro naplnění požadavků efektivního a radostného učení, které podrobně seznamují ředitele či učitele jak s obsahem jednotlivých oblastí, tak s vyhodnocováním kvality práce učitele ve vztahu k daným cílům. Více informací o obsahu a termínech seminářů http://katalog.sbscr.cz/polozka.php?id=119

http://katalog.sbscr.cz/polozka.php?id=118

 


[1] Jedná se o upravenou, aktualizovanou  a rozšířenou verzi původního dokumentu Mezinárodní standardy kvality pedagogické práce (ISSA standardy) na které najdete odkaz i v publikaci KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

 

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596