Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka

PUBLIKACE, KTERÉ SE VZTAHUJÍ KE VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ZAČÍT SPOLU

 Všechny uvedené knihy mapují nejnovější vývoj programu ZaS a jsou zaměřené zejména na praktické věci, které se odehrávají ve třídách. Knihy je možné zakoupit v běžných knihkupectvích.

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

Publikace shrnuje jednak teoretická východiska vzdělávacího programu Začít spolu a zkušenosti úspěšně ověřené v praxi českých škol, uvádí i konkrétní náměty do výuky. Naleznete zde odpovědi na nejčastěji kladené otázky v souvislosti s programem ZaS, zkušenosti učitelů, rodičů, praktické ukázky ze tříd apod.

GARDOŠOVÁ, J., DUJKOVÁ, L. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003, 160 stran. ISBN 80-7178-815-5.

 

Vzdělávací program Začít spolu představuje jednu z konkrétních forem, jak realizovat na dítě orientovanou výchovu a vzdělávání v předškolním věku.
Zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, integrované učení, inkluzi dětí se speciálními potřebami, partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Publikace shrnuje jak teoretická východiska, tak konkrétní náměty a každodenní praktické zkušenosti mateřských škol realizujících nové formy výchovné práce. Podrobně se zabývá plánováním a hodnocením výchovné práce, zjišťováním individuálních odlišností dětí (včetně uvedení diagnostických formulářů) apod.

LUKAVSKÁ, E. Pozor děti! Praha: Vydavatelství a nakladatelství Čeněk Aleš 2003.

 

Kniha nabízí čtenáři možnost blíže se seznámit s jednou z variant vyučování orientovaného na dítě praktikované v české škole. Touto variantou je program Začít spolu. Autorka v úvodních kapitolách vymezuje filozoficko-psychologický rámec jí popisované podoby programu Začít spolu. Jedná se zejména o zdroje inspirované humanistickou psychologií a psychoterapií. Dále jsou čtenáři v knize nabídnuty popis a reflexe základních čtyř stavebních kamenů programu Začít spolu, doložené řadou autentických materiálů z prostředí školy.

KREISLOVÁ,Z. Krok za krokem 1. třídou, Praha: Grada 2008, 167 stran. ISBN 978-80-2038-8.

V knize jsou popsány všechny kroky a konkrétní postupy při přípravě učitele na výuku v 1. třídě (od zápisu až po předání závěrečného vysvědčení).

Najdete zde spoustu praktických námětů a ukázek např.

  • jak uspořádat netradiční zápisy
  • jak zorganizovat 1.školní den
  • jak zapojovat rodiny dětí do aktivit školy a třídy,
  • jak vytvářet s dětmi pravidla spolupráce
  • jak učíme děti číst a psát (konkrétní postupy, metody včetně ukázek a dalších nápadů k podpoře čtenářské gramotnosti, tvůrčího psaní apod.
  • různé náměty pro činnosti v průběhu celého roku (ranní zprávy, reflexe průběhu dne, hodnocení a sebehodnocení, ukázky skupinových prací apod.)

 

 

kolektiv autorů. Učím s radostí, Praha: AGENTURA STROM 2003, vydaly Kritické myšlení, Step by Step ČR v Agentuře STROM. ISBN80-86106-09-8

Tato kniha vznikla ve spolupráci Step by Step ČR a o.s. Kritické myšlení a mapuje zkušenosti, nápady a realizované projekty učitelů II. stupně ZŠ obou programů.

Kniha obsahuje celoškolní i třídní projekty a ukázkové hodiny vyzkoušené na 2. stupni českých základních škol. Každá kapitola zahrnuje metodicky zpracovaný průběh, osobní příběh, pedagogické postřehy, otázky i odpovědi po smyslu jednotlivých kroků ve výuce. Od příspěvku o procesu proměny celé školy jako celku, přes příspěvky popisující projektové dny jdoucí napříč školou, tvorbu školního časopisu, až po konkrétní lekce ve vyučování fyzice, matematice, českému jazyku či chemii.

Tematika jdoucí napříč příspěvky: řízení školy jako umění, máme společné cíle a sdílená pravidla, jde nám o kompetence, vyučujeme promyšleně, máme vysoké nároky, reagujeme povzbudivě, sledujeme pokroky, stavíme na právech a odpovědnosti žáka, spolupracujeme s rodinou, jsme součástí komunity, i my se stále učíme, aktivní účast, autentické učení, učíme se vyučováním druhých, individualizace, přijímáme odpovědnost a pravomoci, apod.

Tuto knihu si lze objednat na adrese: Step by Step ČR, o.s., Kubelíkova 22, 130 00, Praha 3

Cena knihy je 150 Kč + poštovné.

 

V průběhu roku 2003 vycházely v pravidelné příloze Učitelských listů informace o Začít spolu a ukázky z práce jednotlivých škol, učitelů, dětí. Tyto přílohy lze vyhledat na zde.

Odpověď z nakladatelství Portál na náš dotaz o dostupnosti publikací k ZaS:

Kniha Vzdělávací program Začít spolu – pro MŠ byl loni dotištěn a podle našich podkladů by měl být k dostání, je možné si jej objednat na e-shopu www.obchod.portal.cz, či telefonicky na adrese našeho nakladatelství: 283 028 111, linka 203-204 obchodní oddělení.

Druhý titul Vzdělávací program Začít spolu – pro ZŠ již doprodáváme, předám Váš požadavek vedoucímu obchodního oddělení, aby byla kniha zařazena do harmonogramu dotisků na další období.

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596